transtrans
Welkom,
bij Levenbach & Gerritsen advocaten. Wij zijn een full-service kantoor, zowel sterk in de breedte als in de diepte. Het ambitieniveau is hoog. Het streven naar efficiency in de dienst-verlening behelst korte communicatielijnen met u als opdrachtgever en snelle hoogwaardige resultaten.


ALGEMENE VOORWAARDEN
1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten van Opdracht door mr. R.E. Gerritsen Praktijk B.V., h.o.d.n. Levenbach & Gerritsen Advocaten te Schiphol-Rijk, gemeente Haarlemmermeer (hierna: "Levenbach & Gerritsen") met opdrachtgevers (Cliënten) aangegaan. Alle Opdrachten worden, met terzijde stelling van artikel 7:404 BW, door Levenbach & Gerritsen aanvaard en uitgevoerd. Een lijst van partners van Levenbach & Gerritsen zal u op eerste verzoek worden toegezonden. Deze algemene voorwaarden zijn tevens van toepassing op al degenen die voor Levenbach & Gerritsen werkzaam zijn.ALGEMENE VOORWAARDEN
1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten van Opdracht door mr R.E. Gerritsen Praktijk B.V., h.o.d.n. Levenbach & Gerritsen Advocaten te Schiphol-Rijk, gemeente Haarlemmermeer (hierna: "Levenbach & Gerritsen") met opdrachtgevers (Cliënten) aangegaan. Alle Opdrachten worden, met terzijde stelling van artikel 7:404 BW, door Levenbach & Gerritsen aanvaard en uitgevoerd. Een lijst van partners van Levenbach & Gerritsen zal u op eerste verzoek worden toegezonden. Deze algemene voorwaarden zijn tevens van toepassing op al degenen die voor Levenbach & Gerritsen werkzaam zijn.

2. Iedere aansprakelijkheid van Levenbach & Gerritsen is beperkt tot het bedrag dat in het des-betreffende geval uit hoofde van de door haar gesloten beroepsaansprakelijkheids-verzekering(en) wordt uitbetaald, zulks behoudens opzet of grove schuld.

3. Levenbach & Gerritsen is bevoegd, indien dit nuttig en /of noodzakelijk is in het kader van de uitvoering van de desbetreffende Op-dracht, derden c.q. hulppersonen in te schakelen. Bij de selectie van in-geschakelde derden c.q. hulppersonen zal Levenbach & Gerritsen de nodige zorgvuldigheid betrachten. Levenbach & Gerrtisen is niet aansprakelijk voor tekortkomingen van deze derden c.q. hulppersonen.

4. Client is terzake de uitvoering van de Opdracht verschuldigd het honorarium, vermeerderd met verschotten, kantoor -kosten en omzetbelasting, tenzij anders is overeengekomen. Levenbach & Gerritsen kan van Client de betaling van een voorschot verlangen. Een ontvangen voorschot wordt verrekend met de laatste c.q. de eerstvolgende declaratie. Betaling van declaraties dient te geschieden binnen 14 dagen na de factuur datum. Bij overschrijding van deze termijn is Client van rechtswege in verzuim en is deze de wettelijke rente verschuldigd. Op uitdrukkelijke machtiging van Client is Levenbach & Gerritsen gerechtigd declaraties te voldoen uit tegoeden die ten behoeve van Client op de door de des-betreffende Stichting Derdengelden beheerde derdenrekening worden aangehouden

5. De rechtsverhouding tussen Levenbach & Gerritsen en Client wordt uitsluitend beheerst door Nederlands recht. Geschillen die voort-vloeien uit deze rechts verhouding worden uitsluitend door de bevoegde rechter te Amsterdam beslecht. Deze algemene voorwaarden zijn gedeponeerd bij de arrondissements rechtbank te Amsterdam.
Wie zijn wij

Wij zijn een advocatenkantoor dat nationale en internationale relaties adviseert en bijstaat op juridisch en economisch terrein. Onze focus is gericht op hetgeen de ondernemer dagelijks bezig houdt.

Onze kenmerken
• hoog ambitie niveau
• snelle en hoogwaardige resultaten
• een praktische en commerciële benadering
• efficiënte dienstverlening met korte communicatielijnen
• jarenlang opgebouwde expertises op ondernemingsrechtgebieden
• kennis van de bedrijven van onze relaties en daarop afgestemd maatwerk
• gemakkelijke toegang tot partners en medewerkers
• gevestigd nabij de Luchthaven Schiphol, één van de belangrijkste
economische knooppunten van Nederland

Wij denken strategisch en doelmatig:
"wij loodsen onze relaties door goede en slechte tijden"

Al onze advocaten zijn expert op het procesrechtelijk terrein. Levenbach & Gerritsen Advocaten zijn op de volgende terreinen gespecialiseerd:
• ondernemingsrecht, bedrijfsfusie en bedrijfsovername
• herstructurering en insolventie
• bank en financiën
• Internationale praktijk
• commerciële praktijk, handel, distributie, agentuur, franchise
• arbeidsrecht, ontslag
• incasso, ook internationaal
• vastgoed en bestuursrecht, ruimtelijke ordening, milieurecht
• bouwzaken
• intellectuele eigendom
• agrarische zaken
• IT en communicatie
• personen- familierecht
• EU recht
• civiel procesrecht, arbitrage, mediation

Onze dienstverlening is efficiënt en kostenbewust. Onze tarieven zijn zeer concurrerend. Afhankelijk van de kwestie kunnen wij ook prijsafspraken maken. De nota's zijn gespecificeerd en worden opgemaakt met behulp van branche specifieke software in overeenstemming met onze gedragsregels.Law Exchange International
Levenbach & Gerritsen Advocaten is aangesloten bij het uitgebreide netwerk van Law Exchange International een wereldwijd samenwerkingsverband tussen commercieel georienteerde advocaten kantoren. Alle deelnemende kantoren bieden hun cliënten hoog-waardige juridische diensten.

Regelmatig contact en scholing van de leden draagt bij aan een internationale samenwerking op hoog niveau. De uitwisseling van professionele informatie leidt ertoe dat alle leden ook op de hoogte blijven van recente internationale ontwikkelingen.

Door deelname aan Law Exchange International kan Levenbach & Gerritsen Advocaten u ook voorbij de Nederlandse grenzen professioneel van dienst zijn. Van dit netwerk en de uitwisseling van kennis en ervaring die daarmee gepaard gaat profiteren onze cliënten natuurlijk ook. De internationale contacten staan garant voor dienstverlening op maat, zonder taalbarrieres en met directe toegang tot de locale markten.


Nieuw adres!
Beechavenue 178
1119 PS Schiphol-Rijk

Postadres
Postbus 112
1430 AC Aalsmeer

telefoon +31 (0)20 3548060
fax +31 (0)20 3548070

Advocaten
Roland E. Gerritsen
r.gerritsen@levenbach-gerritsen.nl

Dolf A. S. van Gaalen
d.vangaalen@levenbach-gerritsen.nl

Ton Bosshardt
t.bosshardt@levenbach-gerritsen.nl

Eric de Waart
e.dewaart@levenbach-gerritsen.nl

René de Bondt
r.debondt@levenbach-gerritsen.nl

Kantoor
Accountant
boekhouding@levenbach-gerritsen.nl

Secretariaat
office@levenbach-gerritsen.nl

Routeplanner
<
Grotere kaart weergeven


Juridische Nieuwsflits
Vacatures
Wij zijn een ambitieus kantoor met vestigingen in Amsterdam en Schiphol-Rijk. Een team van ervaren advocaten is actief voor cliënten uit het bedrijfsleven en de (semi) overheid. De praktijk is deels internationaal van aard. Sterke betrokkenheid met de cliënten en gedegen juridisch advies kenmerken onze werkwijze.

Omdat wij expanderen hebben wij thans voor de vestiging in Schiphol-Rijk de volgende vacatures:

ADVOCAAT STAGIAIRE (m/v)
Levenbach & Gerritsen Advocaten is een professionele en ambitieuze organisatie waarin mensen op een informele manier met elkaar omgaan en de ruimte hebben om zich professioneel te ontwikkelen. Je krijgt de ruimte om binnen de doelstellingen van het kantoor je te bekwamen in de rechtsgebieden waarnaar je interesse uitgaat. Wij bieden naast een prima salaris goede secundaire arbeids-voorwaarden en een prettige werkom- geving. Bovenal heb je de mogelijkheid om een bijdrage te leveren aan de expansie van ons kantoor.

De ideale kandidaat is enthousiast, werklustig, leergierig en zelfstandig.
Wij bieden een afwisselende baan met een goede balans tussen werk en privé. De advocaat-stagiaire krijgt de ruimte om binnen de doelstellingen van het kantoor zich te bekwamen in de rechtsgebieden waar zijn/haar interesse naar uitgaat.

De advocaat stagiaire beschikt niet alleen goede studieresultaten maar heeft ook aantoonbare belangstelling voor de genoemde rechtsgebieden en de ambitie om zich daarin te bekwamen. Voor beide functies geldt dat de Engelse taal wordt beheerst in woord en geschrift en bij voorkeur ook kennis van het Duits en/of Frans. Een gezonde dosis ambitie gepaard aan gevoel voor humor en relativeringsvermogen, alsmede goede sociale en communicatieve vaardigheden kenmerken verder onze kandidaten.


Roland Gerritsen
oprichter van het kantoor, senior partner: Loodste zijn relaties door goede en slechte tijden. Na tien jaar als partner op een groot kantoor werkzaam te zijn geweest vestigde hij zijn kantoor in de zeer dynamische Schiphol-regio, het gebied met een sterk gegroeide export markt
en forse infrastructurele ontwikkelingen. Het kantoor vestigde al spoedig een leidende positie in de regio. Roland is specialist op ondernemingsrechtterrein, vastgoed, bouwrecht en bestuursrecht, alsmede herstructurering en insolventie. Hij geeft leiding aan de internationale praktijk. Roland Gerritsen behandelt ook arbitrages en mediationzaken. Hij beheerst het Frans, Duits en Engels.


Dolf van Gaalen
Senior partner: Kennis en toewijding zijn drijfveren. Dolf is een advocaat met meer dan 20 jaar ervaring. Na zijn studie in Leiden was hij enige tijd werkzaam in de algemene en maritieme praktijk. Vanaf 1987 is hij werkzaam bij Levenbach & Gerritsen. Hij heeft daar een grote reputatie opgebouwd.
Dolf is specialist in ondernemingsrechtpraktijk met de nadruk op vennootschappelijke zaken, bedrijfsovernames en fusies. Ook het arbeidsrecht is een van zijn expertise gebieden. Voorts is hij lid van de specialistenvereniging van incasso- en procesrechtadvocaten (VIA), waar hij al jarenlang een bestuursfunctie bekleedt. Tot zijn cliëntenkring behoren met name ondernemingen in de vervoers- en bloemenexport sector.


Ton Bosshardt
"Uw advocaat en bedrijfsjurist voor het MKB". Ondernemingsrecht, handelsrecht, contractenrecht en financiële aangelegenheden. Daarop richt Ton zich vanaf 2006. Het jaar dat hij bij Levenbach & Gerritsen Advocaten in dienst is getreden. Ton staat vooral ondernemingen en ondernemers bij om
juridische problemen op te lossen. Zakelijk en efficiënt, indien gewenst principieel. Vaak kan een juridisch probleem buiten de rechtszaal om worden afgedaan. Als dat niet lukt, dan procedeert hij graag. In het begin van zijn juridische carrière heeft Ton gewerkt in de financiële sector, bij ING, RBS en Dexia. Vanuit die achtergrond is hij bekend met de werkwijze van banken en verzekeraars en weet hij hoe deze moeten worden benaderd als zich een probleem voordoet. Bijvoorbeeld rond een (dreigend) faillissement of een probleem met een financieringsovereenkomst of borgstelling.


René de Bondt
"Adviseren waar het kan, procederen als het moet". René studeerde Nederlands en Europees recht aan de Universiteit van Leiden. Voor hij in 2010 advocaat werd was hij ruim 20 jaar werkzaam als bedrijfsjurist en adviseur bij o.a. de EVO, DHL, KLM, Fokker en TNO. Hij rondde in 2014 de postacademische opleiding zee- en vervoerrecht aan de Grotius Academie af.
René de Bondt is sinds januari 2015 verbonden aan Levenbach & Gerritsen Advocaten. Zijn cliënten zijn voornamelijk actief in de internationale handel en logistieke dienstverlening. Bedrijven kunnen bij hem terecht met vragen en problemen op het gebied van het arbeidsrecht, nationaal en internationaal vervoerrecht, contracten, schadeclaims en overheidsvergunningen. Door zijn achtergrond en branchekennis is hij regelmatig betrokken bij complexe contractonderhandelingen, bedrijfsovernames en reorganisaties.
René schrijft regelmatig over vervoerrechtelijke onderwerpen. Hij is lid van de vereniging van vervoerrechtadvocaten en de vereniging voor zee- en vervoerrecht.


Eric de Waart
"Praktisch en pragmatisch adviseren binnen het recht". Eric studeerde Nederlands recht aan de Erasmus Universiteit van Rotterdam. Voor hij in 2002 in de advocatuur zijn praktijk startte, was hij ruim 5 jaar werkzaam als bedrijfsjurist en adviseur bij o.a. Deloitte en Rabobank.
Eric is sindsdien als juridisch adviseur en advocaat werkzaam voor bedrijven en ondernemers en heeft een ruime ervaring op het gebied van het ondernemingsrecht. Hij staat ondernemers bij in trajecten van bedrijfsopvolging, fusies en overnames en contracten en geschillen. Eric heeft daarnaast een focus op bedrijven die actief zijn in de Transport en Logistieke sector.
Eric is sinds februari 2015 verbonden aan Levenbach & Gerritsen Advocaten. Zijn cliënten zijn voornamelijk actief in de internationale handel en logistieke dienstverlening. Bedrijven kunnen bij hem terecht met vragen en problemen op het gebied van het arbeidsrecht, nationaal en internationaal handelsrecht, contracten, schadeclaims en fusies en overnames, joint-ventures en samenwerkingsverbanden. Door zijn achtergrond en branchekennis is hij regelmatig betrokken bij complexe contractonderhandelingen en geschillen, bedrijfsovernames en reorganisaties in het bijzonder in de T&L branche.

 
expertise

Ondernemings en vennootschapsrecht
Levenbach & Gerritsen Advocaten heeft experts op het terrein van het onder-nemings- en vennootschapsrecht. Wij zijn regelmatig betrokken bij fusies en overnames. Onze gedegen kennis en jarenlange ervaring wordt ingezet op de vele terreinen waarmee ondernemingen in aanraking komen. Onze cliëntenkring is afwisselend: energie leveran-ciers, industrie, familiebedrijven, bancaire instellingen, bouwbedrijven, handels- en exportbedrijven, transportbedrijven, semi-overheden, startende ondernemers en particulieren. Wij kunnen u van dienst zijn bij o.a. contracten, conflicten en belangen tegenstellingen, bedrijfs oprichting en opvolging, overnames, reorganisaties, doorstarts e.d.

Arbeidsrecht
Het managen van arbeidszaken vergt een goed inlevingsvermogen, niet emotieloos, maar wel een rationele aanpak. Het is een gevarieerd terrein, waaronder ontslagrecht, gouden handdruk, reorganisatie, arbeidsvoorwaarden, directie contracten, pensioenrecht, etc. Wij zijn expert op het terrein van non-concurrentiebedingen.

Incassozaken
Niet betalende debiteuren leveren een groot financieel ongemak. Incassozaken zijn bij ons in goede handen. De internationalisering van het zakendoen noodzaakt ook deelname in een sterk internationaal netwerk. Een door ons ingeschakelde buitenlandse advocaat wordt kritisch gevolgd. Wij dragen zorg voor efficiënte en succesvolle afwikkeling.

Vastgoed en overheid
Onderneming en overheid zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Wij hebben expertise op het uitgebreide terrein van vastgoed en overheid, o.a. bestuursrecht, bouwrecht en aanbestedingsrecht, projectontwikkeling, milieurecht en huurrecht. Vergunningen, contracten met de overheid, conflict beheersing en schaderegelingen behoren dan ook regelmatig tot ons werkterrein.

Herstructurering, doorstart, insolventie
Ondernemers hebben de afgelopen periode aan den lijve ondervonden dat het economisch tij kan keren en de onderneming dwingt tot aanpassingsmaatregelen. Wij zijn expert op het gebied van herstructurering en doorstart. Voorkomen is beter dan genezen. Faillissement/insolventie lijkt soms onvermijdelijk maar kan vaak bij vroegtijdig optreden worden voorkomen. Wij hebben succesvol bedrijven bijgestaan die in moeilijkheden verkeren. De oplossingen zijn divers, zoals reorganisatie, herstructurering, doorstart, schuldsanering, sterfhuisconstructie en het treffen van een crediteurenakkoord. Ook wanneer uw wederpartij financiële problemen heeft kunnen wij effectief helpen bij het managen van dit probleem. Bestuurders van ondernemingen worden veelal door fiscus en curator aansprakelijk gesteld, vaak niet terecht. Bel onze experts voor een afspraak.

Procederen, arbitrage, mediation
Procederen voor ondernemingen is een van de oudste specialisatiegebieden. De gang naar de rechter proberen wij echter zoveel mogelijk te vermijden. Commerciële geschillen, handels- en incassozaken leiden echter vaak onvermijdelijk tot procederen. Wij treden op bij alle gerechten, de ondernemings kamer en arbitrageinstituten, ook internationaal. Wij onderzoeken in een vroeg stadium of ook deze weg kan worden vermeden door bijvoorbeeld schikkingsonderhandelingen, dan wel mediation.

Intellectuele eigendom en ICT-recht
Juridische vragen over uw handelsnaam, merkenrecht, auteursrecht en octrooirecht behandelen wij met zorg en deskundigheid. Ook toetsen wij uw reclame-uitingen aan de wet- en regelgeving. Wij adviseren zowel leveranciers als afnemers van ICT diensten en producten (e-commerce).

Personen- en familierecht
Het terrein bij uitstek waarbij de emotien aansprakelijk gesteld uit hoofde van bestuurdersaansprakelijkheid, wanbeheer, belangenverstrengeling en cor-porate governance. Ook beroepsfouten van professionals leiden vaak tot aansprakelijk-heidsstellingen. Wij zijn daar goed in thuis.

Legal audit
Bedrijven zijn zich veelal weinig bewust waar zij juridisch zwak zijn georganiseerd. Wij lichten op aantrekkelijke voorwaarden uw bedrijf door op juridische zaken als bijvoorbeeld leveringsvoorwaarden, arbeids-contracten, handels- en distributie overeenkomsten, debiteurenbeleid, overheids-vergunningen. Naar aanleiding van ons onderzoek stellen wij een rapport op waarbij de aandachtspunten in kaart worden gebracht en de te nemen acties worden vastgesteld.

Commercie, logistiek en transport
Schiphol en omgeving, onderdeel van de Amsterdamse regio, is een van de belangrijkste economische knooppunten van Nederland. De commerciële dynamiek is groot. Uw zaken moeten dan ook goed geregeld zijn en worden vastgelegd in heldere en transparante contracten, die voldoen aan de internationale standaards. Nederland is een export land. Kennis van de buitenlandse handelscultuur en rechtstelsels is bij ons in goede handen.

Internationaal zaken doen
Wij hebben een jarenlange expertise opgebouwd in onze vestiging welke in een dynamisch handels- en exportgebied ligt. Wij maken onderdeel uit van een sterk internationaal netwerk dat onze relaties toegang geeft tot de beste experts in alle werelddelen.

Juridische Nieuwsflits